Колегія

Положення про колегію Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Басейновому управлінні водних ресурсів річки Прип’ять (далі – БУВР Прип’яті).

2. Колегія БУВР Прип’яті є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання БУВР Прип’яті своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі колегія БУВР Прип’яті керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр - міністра України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, наказами та розпорядженнями Голови Держводагентства України, а також відповідно наказами та розпорядженнями начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.

4. Рішення про утворення колегії Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять приймається начальником БУВР Прип’яті .

Функції колегії

5. Колегія Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять:

5.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності БУВР Прип’яті.

5.2. Розглядає пропозиції щодо:формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства в зоні діяльності БУВР Прип’яті ;забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на БУВР Прип’яті завдань.

5.3. Обговорює програми розвитку водогосподарської галузі в зоні діяльності БУВР Прип’яті, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

5.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі БУВР Прип’яті.

5.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності БУВР Прип’яті, організацій, що належать до сфери його управління.

5.6. Розглядає результати роботи організацій, що підпорядковані БУВР Прип’яті, у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.

5.7. Аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

5.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни.

5.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на БУВР Прип’яті.

Склад колегії

6. До складу колегії БУВР Прип’яті входять: начальник БУВР Прип’яті (голова колегії), заступники начальника БУВР Прип’яті (за посадою), а також керівники структурних підрозділів апарату БУВР Прип’яті та підвідомчих організацій, а також, у разі потреби, представники інших органів державної влади ( за згодою).

7. Кількісний та персональний склад колегії БУВР Прип’яті затверджує начальник БУВР Прип’яті.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз в два місяці. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади ( за згодою).

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, необхідні до розгляду, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається її членам не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час і місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

14.1. 1)Проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання.2)Довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій.3). Проект рішення колегії.4) Список членів колегії.5)Список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.6)Довідкові матеріали ( розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосується порядку денного.

15. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії БУВР Прип’яті контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів апарату БУВР Прип’яті , відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засідання колегії, узгоджують та координують роботу з іншими структурними підрозділами, а також організаціями, діяльність яких вони координують та які залучені до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника БУВР Прип’яті.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються її членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегії БУВР Прип’яті з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні рішення двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення відео -, фотозйомки і звукозапису тощо.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів БУВР Прип’яті та подає на розгляд голові колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу начальника БУВР Прип’яті.У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення, начальник БУВР Прип’яті затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства України. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між начальником БУВР Прип’яті та його заступниками.Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії, який веде протокол.Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів та організацій БУВР Прип’яті в частині, що їх стосується.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів та організацій БУВР Прип’яті в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії БУВР Прип’яті забезпечує секретар колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється БУВР Прип’яті.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівники структурних підрозділів БУВР Прип’яті відповідно до їх компетенції та секретар колегії.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Персональний склад колегії Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять

Азима Василь Іванович - начальник БУВР Прип'яті, голова колегії.

Микитин Олег Ярославович - заступник начальника БУВР Прип'яті.

Іщук Петро Михайлович - начальник Радомишльського міжрайонного управління водного господарства.

Берестівська Вікторія Станіславівна - головний бухгалтер - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.

Рибакова Марія Іванівна - начальник відділу економіки.

Шкльода Марина Андріївна - начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод.

Горносталь Юрій Данилович - голова правління КП „Житомирводпроект”(за згодою).

Мозговенко Ольга Вікторівна - начальник відділу експлуатації водогосподарських систем, секретар колегії