Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять


I. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять (далі-Правила) регулюють трудові відносини між працівниками і мають за мету сприяти подальшому зміцненню трудової і виконавської дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню відповідальності за доручену справу.
1.2. Правила розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
1.3. Правила поширюються на всіх працівників Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять (далі-БУВР Прип'яті).
1.4. Правила затверджуються та змінюються наказом БУВР Прип'яті за погодженням з первинною профспілковою організацією.
1.5. В БУВР Прип'яті трудова дисципліна ґрунтується на засадах свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці. Трудова дисципліна забезпечується, зокрема, методами переконання і заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників
2.1. Право громадян на працю реалізується шляхом укладання трудового договору. Трудовий договір – це угода між працівником та керівником управління, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівництво БУВР Прип'яті зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю та колективним договором.
2.2. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від громадян відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.3. Призначає на посади та звільняє з посад працівників БУВР Прип'яті начальник управління.
2.4. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі БУВР Прип'яті. Днем звільнення вважається останній день роботи.
2.5. При прийнятті на роботу кандидат подає провідному інженеру з підготовки кадрів БУВР Прип'яті:
а) заяву про прийняття на роботу;
б) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
в) трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
г) заповнену особову картку;
ґ) документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;
д) військовий квиток (для військовозобов'язаних);
е) документи про пільги (у разі їх наявності);
ж) довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);
з) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
і) письмову згоду на використання персональних даних.
2.6. Особи, які вперше влаштовуються на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, звільнені з лав Збройних сил та інших військових формувань - військовий квиток.
2.7. Прийняття на роботу оформлюється наказом, який доводиться до відома працівника під розписку. У наказі повинно бути зазначено найменування посади, у відповідності із штатним розписом та умови оплати праці.
2.8. При прийнятті працівника на роботу в БУВР Прип'яті або переведенні його у зазначеному порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов'язаний:
а) ознайомити працівника з посадовою інструкцією, роз'яснити його права, обов'язки та умови оплати праці;
б) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, повідомити працівника про порядок використання комп’ютерної мережі та засобів зв’язку;
2.9. Відповідальний працівник відділу механiзацii, енергозбереження та охорони праці повинен провести вступний інструктаж з питань охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки, про що робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці та Контрольному листі вступного інструктажу з охорони праці, який долучається до особової справи.
2.10. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника займаній посаді та роботі, що йому доручається виконувати. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу.
2.11. Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, він вважається таким, який витримав випробування.
2.12. На всіх працівників, які працюють в БУВР Прип'яті понад 5 днів ведуться трудові книжки.
2.13. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі в БУВР Прип'яті, відомості про стягнення до неї не заносяться (ст.48 КЗпП України).
2.14. Керівництво зобов'язано видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу в БУВР Прип'яті із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати (ст.49 КЗпП України).
2.15. Припинення трудових відносин між БУВР Прип'яті та працівником може мати місце на підставах та у порядку, визначених законодавством.
2.16. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має бути звільненим у строк, про який він просить.
2.17. Припинення трудових відносин з ініціативи БУВР Прип'яті з працівниками – членами первинної профспілкової організації не допускається без попередньої згоди профспілкової організації, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.
2.18. Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.
2.19. Днем звільнення працівника є останній день його роботи. У день звільнення провідний інженер з підготовки кадрів видає працівнику його трудову книжку з відповідним записом. Повний розрахунок з працівником проводиться в установленому порядку.

3. Основні права і обов'язки працівників
3.1. Працівники БУВР Прип'яті зобов'язані:
- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
- працювати чесно і сумлінно, в повній мірі виконувати вимоги своєї посадової інструкції, додержуватись трудової дисципліни;
- своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва БУВР Прип'яті, використовувати робочий час для продуктивної праці;
- додержуватись загальноприйнятих громадських правил, не допускати дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;
- своєчасно і якісно виконувати планові завдання, виявляти ініціативу у виконанні своїх обов'язків, систематично аналізувати наслідки роботи з метою усунення недоліків;
- додержуватись вимог з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
- утримувати своє робоче місце в належному стані, а також додержуватись чистоти у приміщеннях БУВР Прип'яті;
- зберігати державну власність, дбайливо ставитись до предметів, які видають у користування працівникам, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію, паливо та інші матеріальні ресурси;
- своєчасно надавати провідному інженеру з підготовки кадрів відомості про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо);
- працівникам забороняється виносити за межі приміщення БУВР Прип'яті матеріальні цінності, які є державною власністю;
3.2. Конкретні права та обов'язки працівників БУВР Прип'яті визначаються затвердженими в установленому порядку положеннями про відділи та посадовими інструкціями працівників.

4. Основні обов'язки керівництва БУВР Прип'яті
4.1. Керівництво БУВР Прип'яті зобов’язане:
- неухильно дотримуватися вимог законодавства України про працю;
- створювати для працівників БУВР Прип'яті умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;
- забезпечувати додержання трудової дисципліни, здійснювати організаційну, економічну і виховну роботу, спрямовану на скорочення невиробничих витрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, прийняття заходів до порушників трудової дисципліни;
- неухильно дотримуватись законодавства про охорону праці, покращувати умови праці, забезпечувати належні технічні застосування робочих місць;
- контролювати дотримання працівниками вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки;
- сприяти та забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації працівників;
4.2. Керівництво здійснює свої обов'язки у відповідних випадках спільно або по узгодженню з первинною профспілковою організацією.

5. Робочий час і його використання
5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої службові обов'язки.
5.2. Для працівників БУВР Прип'яті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними – суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених законодавством).
5.3. Початок і закінчення роботи працівників БУВР Прип'яті та перерва для відпочинку та харчування встановлюється в такі години:
Понеділок - четвер П'ятниця
Початок робочого дня 8 год. 00 хв. 8 год. 00 хв.
Перерва 12 год. 00 хв. – 12 год. 45 хв. 12 год. 00 хв. – 13год. 00 хв.
Закінчення робочого дня 17 год. 00 хв. 16 год. 00 хв.
5.4. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об'єднання днів відпочинку.
5.5. У відповідності з чинним законодавством України всім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи і середньомісячного заробітку.
5.6. Черговість надання працівникам відпусток установлюється графіком відпусток, який затверджується в установленому порядку та погоджується з профспілковою організацією. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків до працівників застосовуються різні форми матеріального і морального заохочення, згідно колективного договору.
6.2. За особливі заслуги працівники представляються управлінням в установленому порядку у відповідні органи для нагородження урядовими нагородами, почесними грамотами, нагрудними знаками, а також присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку та покладених на нього трудових обов'язків, посадових інструкцій тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, передбачених законодавством про працю.
7.2. За порушення трудової дисципліни керівництвом управління може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
6.2. За особливі заслуги працівники представляються управлінням в установленому порядку у відповідні органи для нагородження урядовими нагородами, почесними грамотами, нагрудними знаками, а також присвоєння почесних звань.
7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника у зв'язку з тимчасово непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.
7.4. Дисциплінарне стягнення накладається керівником управління.
7.5. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво управління повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
7.6. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.