Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять

Азима Василь Іванович

- очолює БУВР Прип'яті, здійснює керівництво його діяльністю, представляє БУВР Прип'яті у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями;

- спрямовує його діяльність на виконання державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в Житомирській області;

- забезпечує виконання Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативних документів Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство), постанов та розпоряджень Верховної Ради України та обласної державної адміністрації з питань що належать до сфери управління водного господарства;

- забезпечує взаємодію БУВР Прип'яті з Держводагентством, облдержадміністрацією, обласною радою, управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, науковими та іншими установами в процесі поточної діяльності управління;

- розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

- затверджує положення про структурні підрозділи БУВР Прип'яті;

- затверджує посадові інструкції працівників БУВР Прип'яті, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;

- забезпечує виконання наказів і доручень Держводагентства;

- призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера БУВР Прип'яті за погодженням з Держводагентством;

- призначає на посади тa звільняє з посад працівників БУВР Прип'яті, формує кадровий резерв, вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників БУВР Прип'яті;

- вносить в установленому порядку подання щодо представлення працівників БУВР Прип'яті до відзначення державними нагородами;

- у разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на БУВР Прип'яті;

- у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників БУВР Прип'яті;

- укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває в установах Державного казначейства та банках України рахунки від імені БУВР Прип'яті;

- скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції БУВР Прип'яті;

- координує функціонування басейнової ради річки Прип'ять;

- координує проведення закупівель товарів та послуг апарату БУВР Прип'яті;

- розпоряджається коштами та майном відповідно чинного законодавства;

- подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до Положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять;

- очолює технічну раду БУВР Прип'яті;

- з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників БУВР Прип'яті, відповідно до чинного законодавства, укладає колективний договір від імені адміністрації;

- вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством України до компетенції начальника БУВР Прип'яті.

- Начальник БУВР Прип’яті координує та контролює діяльність:

- заступників начальника;
- відділу економіки;
- відділу бухгалтерського обліку та звітності;
відділу водних відносин та басейнової взаємодії;
- відділу кадрового забезпечення та зв'язків з громадськістю;
- головного юрисконсульта;
- уповноваженого з антикорупційної діяльності;
- провідного аудитора;
- дільниці БУВР Прип'яті.


Заступник начальника управління

Дяченко Анатолій Миколайович

- забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативних документів Держводагентства України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України та обласної державної адміністрації з питань що належать до сфери управління водного господарства;

- забезпечує згідно з розподілом обов'язків взаємодію БУВР Прип'яті зі структурними підрозділами Держводагентства, облдержадміністрації, управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації та іншими організаціями в процесі поточної діяльності БУВР Прип'яті;

- розглядає і погоджує пропозиції та проекти відомчих нормативних актів, наказів БУВР Прип'яті;

- координує питання виконання стратегічних завдань, планів та програм економічного і соціального розвитку водного господарства;

- координує виконання та бере участь у реалізації державних цільових i регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

- вносить пропозиції начальнику БУВР Прип'яті відповідно до розподілу обов'язків щодо призначення та звільнення з посади керівників відділів, служб БУВР Прип'яті, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- координує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод та інших водогосподарських об'єктів в зоні діяльності БУВР Прип'яті;

- координує роботу з питань енергопостачання, енергоефективності та обліку енергетичних ресурсів;

- координує питання щодо господарського обслуговування і належного стану згідно з правилами та нормами виробничої санітарії приміщень БУВР Прип'яті;

- відповідає за питання щодо охорони праці та безпеки дорожнього руху у БУВР Прип'яті;

- координує питання щодо комунікацій з громадськістю та ЗМІ з питань діяльності водогосподарської галузі;

- координує питання, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності;

- контролює організацію заходів щодо технічного захисту інформації в БУВР Прип'яті;

- координує проведення закупівель товарів та послуг БУВР Прип'яті.

Заступник начальника БУВР Прип’яті Дяченко А.М. організовує та контролює діяльність:

- Житомирської дільниці;
- Звягельської дільниці;
- Олевської дільниці;
- відділу з управління інфраструктурою;
- служби механізації та енергоефективності;
- провідного інженера з охорони праці;
- провідного фахівця з публічних закупівель;
- головного фахівця з програмного забезпечення;
- дільниці господарського забезпечення;
- гараж.

Телефон 41-22-19

Заступник начальника управління

Микитин Олег Ярославович

- координує роботу міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;

- координує роботу щодо розробки водогосподарських балансів;

- координує питання здійснення моніторингу вод;

- координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;

- разом з іншими органами виконавчої влади координує здійснення заходів (у межах повноважень) щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

- організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

- організовує роботу відповідних підрозділів БУВР Прип'яті щодо реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та управління водними ресурсами області і забезпечення їх раціонального використання;

- забезпечує реалізацію науково-технічної політики у сфері водного господарства та управління водними ресурсами, їх раціонального використання, будівництва водогосподарських об'єктів;

- забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

- організовує виконання робіт по розробці пропозицій щодо погодження: отримання дозволу нa спеціальне водокористування, розрахунків водокористувачів з обгрунтуванням потреби у воді тa нормативи водопостачання, проектів землеустрою у разі відведення земель водного фонду, встановлення режимів роботи для орендованих водних об'єктів, межі зон санітарної охорони водних об'єктів, розмірів смуг відведення та режиму користування ними, створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

- забезпечує підготовку пропозицій щодо паспортизації малих річок тa подає їх Держводагентству України;

- організовує проведення заходів з популяризації екологічних знань, ощадного ставлення до водних ресурсів, тощо;

- забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

- забезпечує здійснення державного обліку водокористування;

- забезпечує здійснення аналізу інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки;

- забезпечує узагальнення результатів державного водообліку щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству України;

- забезпечує підготовку матеріалів для державного водного кадастру за розділом «Водокористування»;

- організовує здійснення моніторингу якості масивів поверхневих воl поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення;

- забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об'єктах тa водогосподарських системах;

- забезпечує узагальнення тa аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення;

- організовує роботу по міжнародному співробітництві з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів нa транскордонних водних об'єктах басейну, готує відповідні пропозиції;

- відповідає за пожежну безпеку приміщень, утримання у справному стані технічних засобів протипожежного захисту та дотримання працівниками правил та норм з пожежної безпеки в БУВР Прип'яті;

- координує питання щодо комунікацій з громадськістю та ЗМІ з питань діяльності водогосподарської галузі;

- є відповідальною особою за забезпечення, дотримання та реалізацію прав ї свобод ociб з інвалідністю, рівних прав тa можливостей жінок тa чоловіків;

- спрямовує, координує та контролює діяльність БУВР Прип'яті щодо цивільного захисту, є начальником штабу цивільної оборони БУВР Прип'яті.

Заступник начальника БУВР Прип'яті Микитин О.Я. організовує та контролює діяльність::

- Бердичівської дільниці;
- Пулинської дільниці;
- Радомишльської дільниці;
- відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод;
- служби техногенно-екологічної безпеки;
- гідрогеолого-меліоративного відділу.

Телефон 36-23-30


Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер - Градовчук Дмитро Вікторович

- організовує облік фінансово-господарської діяльності установи;

- управління, правилами витрачання коштів та матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії і своєчасності господарських розрахунків.

- розробляє наказ про облікову політику і проектів внесення до нього змін;

- організація повного обліку основних засобів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;

- організовує своєчасні розрахунків із заробітної плати з працівниками організації;

- складає баланси і бухгалтерської звітності;

- своєчасно нараховує і перераховує податки і інших платежі до Державного бюджету України;

- забезпечує документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;

- своєчасно проводить інвентаризації коштів, товарно - матеріальних цінностей і розрахунків, а також ревізій у підпорядкованих організаціях із самостійним балансом;

- складає податкову і бухгалтерську звітність на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним.

Телефон 41-22-47

Відділ економіки

Начальник відділу - Рибакова Марія Іванівна

- розробляє кошториси видатків бюджетних витрат на експлуатацію і капітальний ремонт міжгосподарської мережі БУВР Прип'яті. Контролює виконання основних показників разом з іншими відділами;

- забезпечує правильність застосування тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, встановлення розрядів робітникам. Контролює додержання штатної дисципліни;

- організовує роботу по удосконаленню структури БУВР Прип'яті, розробляє штатні розписи згідно з діючими схемами посадових окладів;

- контролює додержання управліннями трудового законодавства, постанов, розпоряджень і інших нормативних актів вищестоящих органів з питань організації праці і заробітної плати;

- контролює використання бюджетних та позабюджетних коштів та подає пропозиції заступнику начальника БУВР річки Прип`яті щодо їх використання;

- здійснює постійний контроль за надходженням коштів з Держбюджету на утримання заходів по водному господарству та інформує начальника БУВР річки Прип`яті;

- забезпечує роботу з установами державного казначейства з фінансування і розподілу асигнувань із державного та місцевого бюджетів;

- здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності та готує необхідні пропозиції керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, використання капіталовкладень, впровадження нових форм господарювання.

Телефон 41-70-77


Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу - Беляк Анжела Вікторівна

- здійснення виробничої діяльності щодо збереження технологічної цілісності та покращення обслуговування меліоративних систем області;

- забезпечення проведення комплексу організаційно-технічних заходів по охороні і утриманню в робочому стані всіх елементів меліоративних систем;

- забезпечення регулювання водно-повітряного режиму осушених земель, створення умов для їх ефективного сільськогосподарського та екологічно безпечного використання в умовах реформування аграрного сектору;

- розроблення перспективних та щорічних планів капітального та поточного ремонтів водогосподарських об’єктів;

- організація робіт щодо розробки і здійснення заходів, направлених на покращення стану меліоративних систем, осушених земель і запобігання їх замулення, проведення своєчасних ремонтно-доглядових робіт, виконання договорів з власниками внутрігосподарських меліоративних фондів, технічного переозброєння, удосконалення та збереження технологічної цілісності водогосподарських об’єктів, підготовки їх до зимових умов роботи, до вегетаційного періоду, до пропуску повені;

- веде роботу щодо надання практичної допомоги дільницям у вдосконаленні прогресивних форм організації і охорони праці, техніки безпеки, зниженні виробничого травматизму при експлуатації меліоративних систем, техніки і обладнання.

Телефон 41-22-24

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Начальник відділу - Гоша Оксана Олександрівна

- приймає участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну річки Прип’ять та у межах Житомирської області;

- готує пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

- приймає участь у розробленні плану управління суббасейну річки Прип'ять та контролює його виконання;

- готує річні звіти з питань управління водними ресурсами у межах річкового суббасейну річки Прип'ять відповідно до гідрографічного районування;

- відповідає за підготовку зборів представників заінтересованих сторін, формування складу басейнової ради річки Прип'ять , організацію та проведення її засідань.

- контролює виконання рішень басейнової ради річки Прип'ять.

Телефон 41-22-25


Відділ енергоефективності, механізації та охорони праці

Провідний інженер з транспорту - Тимощук Віктор Васильович

- забезпечує справність та правильну експлуатацію машин, механізмів, транспортних засобів, технологічного та енергетичного обладнання;

- організовує планування і контроль за технічним станом машин, механізмів, технічного обладнання, технологічного оснащення, електрообладнання та інших засобів механізації;

- планує споживання електроенергії БУВР Прип`яті, веде облік і звітність по цьому питанню;

- бере участь в розробленні плану впровадження нової техніки і передової технології, а також заходів щодо попередження нещасних випадків при експлуатації машин, механізмів, електричного обладнання, забезпечує відповідними інструкціями і іншими нормативними документами по виконанню вимог охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- забезпечує правильну організацію і своєчасне проведення технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів машин, механізмів, технологічного енергетичного обладнання;

- забезпечує своєчасне надання встановленої звітності у Держводагентство України та обласне статистичне управління.

Телефон 36-25-44

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Начальник відділу - Шкльода Марина Андріївна

- реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, розвитку водного господарства, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;

- визначає потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

- здійснює державний облік водокористування;

- здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки;

розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних обєктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, надає у межах повноважень пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області.

Телефон 41-22-39


Служба техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ)

Провідний інженер - гідротехнік - Тарадайник Любов Григоріївна

- служба техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять;

- служба ТЕБ організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах, водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

- здійснює прийом, аналітичну обробку і підготовку інформації про водогосподарську обстановку по водним об’єктам басейну річки Прип’ять для надання її Кризовому центру Держводагентства, органам ДСНС, органам влади та місцевого самоврядування;

-координує дії водогосподарських організацій області з питань техногенно-екологічної безпеки на водних об’єктах, забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту;

- контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем;

Телефон 41-22-25

Гідрогеолого-меліоративний відділ

Начальник відділу – Данилко Іван Васильович

- виконує комплекс досліджень з метою вивчення, оцінки і контролю гідрогеолого- меліоративної обстановки на осушуваних і прилеглих до них землях;

- проводить польові дослідження та спостереження, обробку та зберігання первинних матеріалів відповідно до методик;

- веде облік та оцінку показників гідрогеолого-меліоративного стану осушуваних сільськогосподарських угідь та технічного стану меліоративних систем;

- здійснює оцінку ефективності меліоративних заходів та виявлення причин і тенденцій змін меліоративного стану осушуваних угідь та оцінку впливу меліорації на якість та родючість грунтів.

Телефон 51-02-01


Провідний аудитор

Даниловська Тетяна Терентіївна

Телефон 41-22-47

Відділ кадрового забезпечення та зв'язків з громадськістю

Провідний фахівець з підготовки кадрів – Cобко Ольга Миколаївна

– забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та дотримання норм трудового законодавства;

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань;

– контроль виконання працівниками БУВР Прип'яті наказів та розпоряджень з кадрових питань та стану трудової дисципліни;

– ведення встановленої звітно-облікової документації, подання статистичної та відомчої звітності з кадрових питань, аналізу якісного складу працівників БУВР Прип'яті;

– здійснення військового обліку військовозобов’язаних та призовників та забезпечення взаємодії з Р(М)ТЦК та СП;

– здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства та виконання обов’язків відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Телефон 41-70-77


Бердичівська дільниця

Начальник: Наумчук Володимир Михайлович
Адреса: м.Бердичів, вул.Козацька, 151
телефон/факс +38 (04143) 2-03-38
e-mail: bmuvg@ukr.net

Житомирська дільниця

Начальник: -
Адреса: м.Житомир, Проспект Незалежності 55а
телефон/факс +38 (0412) 41-96-53
e-mail: os_sys@ukr.net