Форма та порядок подання запиту.

Завантажити форму

Дізнатись про роботу з інф. запитами у 2023 році

Переглянути


Дізнатись про роботу з інф. запитами у 2022 році

Переглянути

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 ( 547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 ( 583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі ( 2939-17).
1.3. Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство екологічних інвестицій України (далі – центральні органи) є розпорядниками публічної інформації, яка отримана або створена ними в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у їх володінні.
- Кожний з центральних органів не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
1.4. Доступ до публічної інформації центральних органів забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР).

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до центрального органу із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до центрального органу в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Запит на інформацію повинен містити:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - Форма запиту), затверджену наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 № 444.
2.6. Форма запиту розміщується на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах центральних органів.
2.7. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган.
2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, або посадова особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган, із зазначенням в запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування центрального органу, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.