Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять

Азима Василь Іванович

Здійснює керівництво Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять, спрямовує його діяльність на виконання державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель в Житомирській області.

Координує діяльність заступників начальника, начальників відділів, провідних спеціалістів служб управління та керівників підвідомчих організацій, забезпечує виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI та діючого антикорупційного законодавства. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, Постанов Верховної Ради, нормативно-правових актів Президента та Кабінету Міністрів України, діючого антикорупційного законодавства, наказів та інших нормативних документів Держводагентства України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України та обласної державної адміністрації з питань водного господарства та меліорації земель.

Забезпечує взаємодію управління з Держводагентством України, облдержадміністрацією, Головним управлінням агропромислового розвитку, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області, обласною радою, науковими та іншими установами в процесі поточної діяльності управління.

Начальнику управління підпорядковується апарат управління.

Заступник начальника управління

Микитин Олег Ярославович

- організує роботу відповідних підрозділів БУВР річки Прип`яті щодо реалізації державної політики у сфері розвитку та управління водними ресурсами області і забезпечення раціонального їх використання, будівництво водогосподарських об'єктів;

- разом з відповідними службами організує роботу щодо реалізації комплексної програми протипаводкових заходів, поліпшення якості питної води в області та вживає заходи до порушників вимог водного законодавства;

- організовує роботу та несе відповідальність за виконання робіт по КЕКВ 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь»;

- у межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює діяльність відділів водних ресурсів і охорони водних ресурсів та техногенно-екологічної безпеки.

Телефон 36-23-30


Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер - Мороз Марія Вікторівна

- організовує облік фінансово-господарської діяльності установи;

- управління, правилами витрачання коштів та матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії і своєчасності господарських розрахунків.

- розробляє наказ про облікову політику і проектів внесення до нього змін;

- організація повного обліку основних засобів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;

- організовує своєчасні розрахунків із заробітної плати з працівниками організації;

- складає баланси і бухгалтерської звітності;

- своєчасно нараховує і перераховує податки і інших платежі до Державного бюджету України;

- забезпечує документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;

- своєчасно проводить інвентаризації коштів, товарно - матеріальних цінностей і розрахунків, а також ревізій у підпорядкованих організаціях із самостійним балансом;

- складає податкову і бухгалтерську звітність на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним.

Телефон 41-22-47

Відділ економіки

Начальник відділу - Рибакова Марія Іванівна

- розробляє єдині кошториси видатків бюджетних витрат на експлуатацію і капітальний ремонт міжгосподарської мережі, апарату управління та підвідомчих організацій. Контролює виконання основних показників разом з іншими відділами;

- забезпечує правильність застосування тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, встановлення розрядів робітникам. Контролює додержання штатної дисципліни;

- організовує роботу по удосконаленню структури апарату управління, розробляє штатні розписи згідно з діючими схемами посадових окладів;

- контролює додержання управліннями трудового законодавства, постанов, розпоряджень і інших нормативних актів вищестоящих органів з питань організації праці і заробітної плати;

- контролює використання бюджетних та позабюджетних коштів в підвідомчих організаціях та подає пропозиції заступнику начальника БУВР річки Прип`яті щодо їх використання;

- здійснює постійний контроль за надходженням коштів з Держбюджету на утримання заходів по водному господарству та інформує начальника БУВР річки Прип`яті;

- забезпечує роботу з установами державного казначейства з фінансування і розподілу асигнувань із державного та місцевого бюджетів;

- здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності та готує необхідні пропозиції керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, використання капіталовкладень, впровадження нових форм господарювання.

Телефон 36-14-20


Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу - Мозговенко Ольга Вікторівна

- здійснення виробничої діяльності щодо збереження технологічної цілісності та покращення обслуговування меліоративних систем області;

- забезпечення проведення комплексу організаційно-технічних заходів по охороні і утриманню в робочому стані всіх елементів меліоративних систем;

- забезпечення регулювання водно-повітряного режиму осушених земель, створення умов для їх ефективного сільськогосподарського та екологічно безпечного використання в умовах реформування аграрного сектору;

- розроблення перспективних та щорічних планів капітального та поточного ремонтів водогосподарських об’єктів;

організація робіт щодо розробки і здійснення заходів, направлених на покращення стану меліоративних систем, осушених земель і запобігання їх замулення, проведення своєчасних ремонтно-доглядових робіт, виконання договорів з власниками внутрігосподарських меліоративних фондів, технічного переозброєння, удосконалення та збереження технологічної цілісності водогосподарських об’єктів, підготовки їх до зимових умов роботи, до вегетаційного періоду, до пропуску повені;

- веде роботу щодо надання практичної допомоги підвідомчим організаціям у вдосконаленні прогресивних форм організації і охорони праці, техніки безпеки, зниженні виробничого травматизму при експлуатації меліоративних систем, техніки і обладнання.

Телефон 41-22-24

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Начальник відділу - Гоша Оксана Олександрівна

- контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем;

- організовує проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області;

- реалізація заходів щодо відновлення водних ресурсів області та підтримання їх у належному екологічному стані;

- забезпечення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією їх наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель;

- здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

- приймає участь у забезпеченні роботи функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

- у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

Телефон 41-22-25


Служба енергоефективності, механізації та охорони праці

Головний механік - Тимощук Віктор Васильович

- забезпечує справність та правильну експлуатацію машин, механізмів, транспортних засобів, технологічного та енергетичного обладнання;

- організовує планування і контроль за технічним станом машин, механізмів, технічного обладнання, технологічного оснащення, електрообладнання та інших засобів механізації;

- планує споживання електроенергії підвідомчими організаціями, веде облік і звітність по цьому питанню;

- бере участь в розробленні плану впровадження нової техніки і передової технології, а також заходів щодо попередження нещасних випадків при експлуатації машин, механізмів, електричного обладнання, забезпечує відповідними інструкціями і іншими нормативними документами по виконанню вимог охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- забезпечує правильну організацію і своєчасне проведення технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів машин, механізмів, технологічного енергетичного обладнання;

- забезпечує своєчасне надання встановленої звітності у Держводагентство України та обласне статистичне управління.

Телефон 36-25-44

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Начальник відділу - Шкльода Марина Андріївна

- реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, розвитку водного господарства, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;

- визначає потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

- здійснює державний облік водокористування;

- здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки;

розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних обєктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, надає у межах повноважень пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області.

Телефон 41-22-39


Служба техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ)

Начальник відділу - Вірковський Андрій Анатолійович

- служба техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять;

- служба ТЕБ організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах, водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

- здійснює прийом, аналітичну обробку і підготовку інформації про водогосподарську обстановку по водним об’єктам басейну річки Прип’ять для надання її Кризовому центру Держводагентства, органам ДСНС, органам влади та місцевого самоврядування;

-координує дії водогосподарських організацій області з питань техногенно-екологічної безпеки на водних об’єктах, забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту;

Телефон 41-22-25

Гідрогеолого-меліоративний відділ

Начальник відділу – Данилко Іван Васильович

- виконує комплекс досліджень з метою вивчення, оцінки і контролю гідрогеолого- меліоративної обстановки на осушуваних і прилеглих до них землях;

- проводить польові дослідження та спостереження, обробку та зберігання первинних матеріалів відповідно до методик;

- веде облік та оцінку показників гідрогеолого-меліоративного стану осушуваних сільськогосподарських угідь та технічного стану меліоративних систем;

- здійснює оцінку ефективності меліоративних заходів та виявлення причин і тенденцій змін меліоративного стану осушуваних угідь та оцінку впливу меліорації на якість та родючість грунтів.

Телефон 51-02-01


Провідний аудитор

Даниловська Тетяна Терентіївна

Телефон 41-22-47

Провідний інженер з підготовки кадрів

Кобилинська Наталія Володимирівна

Телефон 41-22-17