Про управління:
(положення)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства водних ресурсів України “29” січня 2020 р. № 79

1. Загальні положення

1) Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять (далі – БУВР Прип’яті) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

2) Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та цим Положенням.

2. Основні завдання

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну річки Прип’ять району басейну річки Дніпро та Житомирської області;

2) спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну річки Прип’ять району басейну річки Дніпро та Житомирської області.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань

1) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
2) розробляє план управління суббасейну річки Прип'ять;
3) за координацією Держводагентсва утворює та організовує роботу басейнової ради річки Прип'ять;
4) координує роботу водогосподарських організацій у частині впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом;
5) узагальнює результати моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, міжгосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
6) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщує органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, а також надає результати Держводагентству;
7) розробляє водогосподарські баланси, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із міжбасейновим, міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;
8) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
9) координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
10) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів водосховищ, водогосподарських систем і каналів;
11) узагальнює та аналізує результати державного обліку використання водних ресурсів та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;
12) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення водних ресурсів;
13) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використанням засобів поширення інформації;
У межах Житомирської області:
1) бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
2) бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
3) організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
4) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
5) забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту;
6) здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів;
7) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;
8) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
9) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, у тому числі міжгосподарських меліоративних систем;
10) взаємодіє з басейновою радою Середнього Дніпра;
11) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямків розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;
12) здійснює координацію і контроль за діяльністю підпорядкованих організацій, у частині перерозподілу (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об’єкти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам;
13) надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації меліоративних систем, встановлює режими експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, здійснює контроль за їх дотримання;
14) розглядає та надає пропозиції територіальногому органу Держводагентства щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);
15) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо погодження нормативів водопостачання;
16) розробляє режими роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем і каналів та орендованих водних об’єктів і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх встановлення;
17) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів;
18) розглядає та надає пропозиції Держводагентству та його територіальному органу стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду;


19) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів та проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
20) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах водойм та водопідпірних стінок;
21) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;
22) надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;
23) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;
24) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
25)здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
26) забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідротехнічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, у зонах впливу атомних електростанцій;
27) проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання; проводить кризовий моніторинг водних об’єктів;
28) проводить кризовий моніторинг водних об’єктів;
29) проводить моніторинг водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення;
30) здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні інструментальних лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством;
31) проводить моніторинг меліоративного стану осушуваних земель, а також грунтів у зонах впливу меліоративних систем;
32) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель;
33) веде державний облік водокористування та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об`єкти» і «Водокористування»;
34) приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна), первіряє їх достовірність та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів;
35) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
36) визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових та перспективних енергозберігаючих заходів;
37) розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;
38) розглядає проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
39) забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію водогосподарських об`єктів, меліоративних систем та окремих об`єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
40) подає Держводагентству пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем;
41) виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури;
42) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських осушувальних систем, проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;
43) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації наслідків аврій на них;
44) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
45) забезпечує проведення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
46) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
47) готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;
48) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони прикордонних поверхневих вод;
49) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
50) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації;
51) здійснює інші повноваження, визначені законом.