Про управління:
(положення)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства водних ресурсів України “13” липня 2023 р. № 87

Загальні положення

1) Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять (далі – БУВР Прип’яті) є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

2) Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та цим Положенням.

Основні завдання

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну річки Прип’ять району басейну річки Дніпро та Житомирської області;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства у межах Житомирської області;

3) у межах своєї діяльності, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;

4) організація експлуатації систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів;

5) проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;

6) організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

У межах суббасейну річки Прип’ять району басейну річки Дніпро:

1) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
2) розробляє план управління суббасейну річки Прип’ять;
3) за координацією Держводагентства утворює та організовує роботу басейнової ради річки Прип’ять;
4) координує роботу Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненський області, Регіонального офісу водних ресурсів у Волинський області, Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області та Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області у частині впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом;
5) забезпечує впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод;
6) проводить моніторинг якості масивів поверхневих вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах;
7) проводить моніторинг якості масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення;
8) проводить державний моніторинг масивів поверхневих вод за хімічними та фізико-хімічними показниками, здійснює відбір та доставку проб до лабораторії Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ для визначення хімічних (пріоритетних та басейнових специфічних) речовин;
9) здійснює моніторинг масивів поверхневих вод у випадках їх аварійного забруднення з метою з’ясування масштабу та наслідків;
10) узагальнює дані державного моніторингу вод та повідомляє Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
11) розробляє водогосподарські баланси, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим, міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;
12) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
13) координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
14) організовує роботу Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні річки Прип’ять;
15) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем шляхом їх моніторингу у суббасейні річки Прип’ять;
16) узагальнює та аналізує результати державного обліку використання водних ресурсів та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування »;
17) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
18) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом висвітлення інформації на веб-сайті управління, у соціальних мережах, взаємодії зі ЗМІ та громадськістю.

У межах суббасейну річки Прип’ять району басейну річки Дніпро:

У межах Житомирської області:

1) бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарський угідь;
2) бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
3) організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
4) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
5) взаємодіє з БУВР середнього Дніпра, в частині розроблення плану управління суббасейну середнього Дніпра;
6) забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту;
7) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
8) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів;
9) взаємодіє з басейновою радою Середнього Дніпра;
10) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;
11) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);
12) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо погодження нормативів водопостачання;
13) розробляє режими роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем каналів та орендованих водних об’єктів і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх встановлення;
14) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди та паспортів водних об’єктів;
15) розглядає і надає пропозиції Держводагентству та його територіальному органу стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду;
16) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів та проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
17) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах водойм та водопідпірних стінок;
18) надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарський систем;
19) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем шляхом їх моніторингу у межах Житомирської області;
20) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
21) веде державний облік водокористування та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;
22) приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна), перевіряє їх достовірність та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів;
23) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
24) визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження енергозберігаючих заходів;
25) забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
26) подає Держводагентству пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
27) виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших водогосподарських об’єктів;
28) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд;
29) виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарського комплексу;
30) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах, а також з ліквідації наслідків аварій на них;
31) здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонтів протиповеневих водогосподарських споруд та здійснює забезпечення раціонального використання водних ресурсів;
32) здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;
33) обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів;
34) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
35) готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;
36) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони прикордонних поверхневих вод;
37) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
38) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації;
39) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в Управлінні;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Управління, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує та координує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників апарату, у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
3) забезпечує виконання вимог Закону України «Про охорону праці»;
4) організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5) розглядає в межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Управління відповідно до встановлених правил;
7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участь у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників місцевих організації виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до сфери його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.